Положення про ЦНАП

ПОЛОЖЕННЯ про  Центр надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради

 

1. Положення про Центр надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг" та на виконання рішення 4 сесії 8 скликання Крижопільської селищної ради  від 05.02.2021 № 147 "Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради". Центр надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради (далі –Центр) є постійно діючим робочим органом Крижопільської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.

Для організації діяльності і здійснення матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради у структурі селищної ради утворено відділ надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради, на який покладено функції з організації діяльності і матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради .

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Крижопільською селищною радою (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Крижопільської селищної ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 4. Основні завдання Центру:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та віддалені робочі місця адміністраторів (далі – ВРМ) визначаються Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

  Положення встановлює організаційні принципи роботи представників органів виконавчої влади, дозвільних органів, адміністраторів в одному приміщенні з питань надання адміністративних послуг та порядок взаємодії з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій усіх учасників з надання адміністративних послуг. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися послуги безпосередньо такими суб’єктами, в тому числі проводитись консультування. Визначення переліку таких суб’єктів делегується Виконкому Крижопільської селищної ради з визначенням доцільності, пріоритету та з урахуванням технічних можливостей Центру.

  Порядок взаємодій, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання всіма учасниками Центру.

 Центр розміщений в адміністративній будівлі за адресою: 24600, Вінницька область, Крижопільський район, смт.Крижопіль, вул. Героїв України, .61.

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням Ради.

7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі та ВРМ відповідно до узгоджених рішень (з визначення графіку та інших умов), можуть здійснювати прийом представників органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, інших суб’єктів надання адміністративних послуг, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів і структурних підрозділів виконавчого комітету Ради.

8. У приміщені Центру та ВРМ можуть надаватись супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів (тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

9. Посадовий склад Центру визначається Крижопільським селищним головою. Усі посадові особи виконавчих органів Ради, включені до посадового складу Центру ,здійснюють повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг через Центр підпорядковуються керівнику Центру.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі та ВРМ звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

11. На підставі рішення 4 сесії 8 скликання Крижопільської селищної ради  від 05.02.2021147 "Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради" здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради покладається на відділ з надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради.

 Центр очолює  начальник відділу надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради (далі – керівник). Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою. 

12. Основні завдання керівника Центру:

1) керівництво діяльністю Центру, розподіл обов’язків між учасниками та працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб органу місцевого самоврядування, які надають послуги через ЦНАП, а також представників суб’єктів надання адміністративних послуг,які залучаються до його роботи;

5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій селищному голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників Центру;

7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;

8) може виконувати функції адміністратора Центру;

9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

 10) планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;

11) розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу Центру;

13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;

14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується  селищним головою.

13. Адміністраторами Центру є усі посадові особи органу, що утворив Центр, які входять до складу Центру і основними завданнями яких є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

14. Адміністратор виконує інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

15. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

16. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

18. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг в Крижопільській  територіальній громаді за рішенням Ради у громаді можуть бути створені територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг та віддалені(у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів,у яких надаються адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку послуг . 

  На віддаленому робочому місці адміністратора надаються адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

   Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

   Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

   Час прийому суб’єктів звернень у Центрі визначаються відповідно до законодавства Радою.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень